کودهای ارگانیک و معدنی متعلق به مجموعه زمرد سبز کویر (میرجلیلی) :