آفت کشهای متعلق به شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی) :