قارچ کشهای متلق به شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی) :