برنامه غذایی با استفاده از کود های شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی) :