آبیاری ماتادور و محلولپاش اولترا سایز باعث افزایش سریع سایز و یکدست شدن تمامی گوجه ها شده است