ماتادور کودی منحصربفرد است که تخصصی برای افزایش سایز گوجه فرموله شده و باعث افزایش سریع سایز تمامی محصول بصورت همزمان میگردد.