آبیاری ماتادور بصورت مداوم باعث افزایش سریع سایز گوجه و یکدست شدن سایز میگردد. قابل توجه اینکه تمامی کلاستر ها با مصرف ماتادور همزمان شروع به سایز گیری سریع مینمایند.