محلولپاشی اولترا ست باعث تبدیل سریع گلها به میوه میگردد . علاوه بر آن از ریزش گل و میوه جلوگیری کرده و باعث تبدیل اکثریت گلها به میوه هایی سالم و بازارپسند میگردد.