محلولپاشی اولترا سایز و اولترا ست در ترکیب باهم باعث خوشه بندی، پر شدن تمامی دانه ها و افزایش سایز و کیفیت عالی پسته میگردد. عکس فوق متعلق به باغ پسته و نتیجه این محصولات در دامغان می باشد.