محلولپاش مخلوط اولترا ست و اولترا سایز باعث تبدیل تمامی گلها به میوه و افزایش سایز همزمان تمامی میوه ها و یکدست شدن سایز آنها گشته است.
منطقه دمره آنتالیا