افزایش بسیار عالی سایز و یکدست شدن سایز تمامی محصول با آبیاری مداوم اولترا اکشن کا و محلولپاش اولترا سایز در کملوجای آنتالیا