نتایج استفاده از اولترا اکشن کا روی طالبی گاخانه ای در منطقه کملوجا/آنتالیا/ترکیه