محلولپاشی اولترا سایز بهمراه اولترا بوستر روی خیار در منطقه کناکلی/آنتالیا، ترکیه