آبیاری اولترا اکشن کا در کشت چغندرقند، منطقه کالپوش استان سمنان