تبدیل تمامی گلها به میوه در کشت فلفل شمشیری در منطقه کملوجا/ آنتالیا